Hero Profile - Fractured - The Dynamic MMO

HERO PROFILE

Xaron88

Race: Human

God: Elysium

Alignment: Neutral Good

Guild: Kaos

Username: xaron88

Foundation Points: 11,725

Foundation Title: Envoy