Guild Profile - Fractured - The Dynamic MMO

GUILD PROFILE

Oscuros Corvi

Tag: OsCo

Race: Human

Master: Syd

Members: 1

FOUNDATION SCORES

Total Points: 30,210

Average Points: 30,210

DESCRIPTION

Salvē, moritūrī tē salūtant!
/Greetings, those who are about to die salute you!/
<Witaj, idący na śmierć pozdrawiają cię!>
We're just black flock, unhinged by the cruel reality,
<Jesteśmy tylko czarną gromadą, wytrąconą przez okrutną rzeczywistość,>
Feeding on the crumbs of hope that is too shallow to let us survive.
<Karmiącymi się okruchami nadziei, która jest zbyt płytka by pomogła nam przetrwać.>
In unison, we stand powerful. So few of us.
<We wspólnocie, jesteśmy potężni. Tak niewielu z nas.>
But I tell you this: īgnem feram! /I shall bear fire!/
<Ale rzekę wam to: będę niósł ogień!>
So our hearts will be tended with it
<By nasze serca były nim pielęgnowane>
And our spirits will remain strong.
<A nasz duch walki pozostanie silny.>
Let the tribal fire burn!
<Niech plemienny ogień płonie!>

-Syd of Oscuros Corvī


GUILD ROSTER

GUILD MASTER

Syd